Info-Karta

Info-Karta to system komunikatów sprawdzony przez tysiące użytkowników w całej Polsce

Zarejestruj swoją Info-Kartę

Aby aktywować usługę Info-Karty musisz mieć przy sobie zakupiony kod aktywacyjny

Kod aktywacyjny
Gdzie znajdę kod?
Dane osobowe
Informacje dodatkowe
Podsumowanie i zapis

Wiadomości SMS oraz e-maile przesyłane na podstawie Info-Karty mają charakter wyłącznie informacyjny i Agrosimex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa ich wykorzystania.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Agrosimex Sp. z o.o. wysyłanie SMSów pod dany numer nie będzie możliwe, abonent zobowiązany jest do podania innego numeru telefonu, pod którym będzie otrzymywał komunikaty.

Administratorem danych osobowych jest Firma Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073347, NIP7971581032, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż:
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędbe w celu aktywacji usługi Info-Karta
- dane osobowe uczestników usługi Info-Karta będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją usługi, jak również w celu prowadzenia działań marketingowych własnych Administratora w przypadku zaznaczenia stosownej zgody przez uczestnika w formualrzu,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przewarzania;

Szczegółowe informacje na temat Administratora oraz zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych są do uzyskania w Polityce Prywatności www.agrosimex.pl

Klauzule dobrowolnych zgód:

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji marketingowych od Agrosimex sp. z o.o. zaznacz odpowiednią zgodę – dzięki temu nic Cię nie ominie. Zawsze zgodę możesz wycofać. TAK NIE
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach dodatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na mój email oraz poprzez przesyłanie wiadomości SMS/MMS na numer mojego telefonu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach dodatkowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. mojego numeru telefonu (połączenia głosowe).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach podmiotów powiązanych osobowo z Agrosimex Sp. z o. o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej na mój email oraz poprzez przesyłanie wiadomości SMS/MMS na numer mojego telefonu. Lista podmiotów powiązanych osobowo z Agrosimex Sp. z o. o. jest dostępna również na stronie www.agrosimex.pl w zakładce Polityka Prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach podmiotów powiązanych osobowo z Agrosimex Sp. z o. o., za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. mojego numeru telefonu (połączenia głosowe). Lista podmiotów powiązanych osobowo z Agrosimex Sp. z o. o. dostępna również na stronie www.agrosimex.pl w zakładce Polityka Prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach partnerów biznesowych Agrosimex sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na mój email oraz poprzez przesyłanie wiadomości SMS/MMS na numer mojego telefonu. Lista partnerów biznesowych Agrosimex Sp. z o.o. jest dostępna również na stronie www.agrosimex.pl
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach partnerów biznesowych Agrosimex sp. z o.o. za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. mojego numeru telefonu (połączenia głosowe). Lista partnerów biznesowych Agrosimex Sp. z o. o. jest dostępna również na stronie www.agrosimex.pl

W związku z wyrażeniem, którejś z powyższych zgód na kanał komunikacji, Agrosimex sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu prowadzenia działań marketingowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o celach przetwarzania i prawach osób, których dane dotyczą dostępne jest na stronie: www.info-karta.pl w polityce prywatności.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Agrosimex sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43 (05-320 Błędów).
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektorochornydanych@agrosimex.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administrtora.
 3. Dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub pozostałych produktów i usług podmiotów powiązanych osobowo z Agrosimex Sp. z o.o. i/lub partnerów biznesowych Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO) — dane przechowywane będą do czasu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody. Sprzeciw na przetwarzanie danych w celach marketingowych zawsze zostanie uwzględniony.
 4. W powyższych celach możliwe jest automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do preferencji osoby, której dane dotyczą i potrzeb (profilowanie) — w tym celu możemy wykorzystać dane osobowe wynikające z historii kontaktów z Administratorem danych, w tym zakupionych produktów i usług. Jeżeli Administrator będzie kontaktować się z Użytkownikiem z wykorzystaniem kanału elektronicznego lub telefonicznego uzyska uprzednią zgodę, którą zawsze można wycofać.
 5. Każdej osobie, której dane dotyczą, w granicach przewidzianych przez RODO przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych. W przypadku, w którym podstawą prawną przetwarzania byłaby zgoda istnieje możliwość jej wycofania w każdym czasie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne jest w art. 12-23 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji o możliwości i sposobach złożenia skargi dostępnych jest na stronie internetowej organu nadzorczego: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze); podmiotom powiązanym osobowo z Agrosimex Sp. z o.o., podmiotom świadczącym usługi IT; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, firmom reklamowym, w tym organizującym konkursy oraz organom państwowym, w tym instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Policji.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania.
 9. W procesie działań marketingowych nie zapadają decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym z uwzględnieniem profilowania, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływałyby na osobę, której dane dotyczą.
 10. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym można zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Rejestruj

Zmień swoje dane w usłudze Info-Karta

Aby zmienić swoje dane w usłudze Info-Karty musisz mieć przy sobie telefon, którego numer został podany w trakcie rejestracji usługi

Identyfikacja użytkownika
 
Dane osobowe
Informacje dodatkowe
Telefon i e-mail
 
Zapisz zmiany

Przetestuj za darmo usługę Info-Karta

Podaj swój numer telefonu i zarejestruj konto DEMO już dzisiaj

Numer telefonu
Podsumowanie i zapis

Wiadomości SMS przesyłane na podstawie Info-Karty mają charakter wyłącznie informacyjny i Agrosimex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa ich wykorzystania.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Agrosimex Sp. z o.o. wysyłanie SMSów pod dany numer nie będzie możliwe, abonent zobowiązany jest do podania innego numeru telefonu, pod którym będzie otrzymywał komunikaty.

Administratorem danych osobowych jest Firma Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073347, NIP7971581032, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż:
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędbe w celu aktywacji usługi Info-Karta
- dane osobowe uczestników usługi Info-Karta będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją usługi, jak również w celu prowadzenia działań marketingowych własnych Administratora w przypadku zaznaczenia stosownej zgody przez uczestnika w formualrzu,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przewarzania;

Szczegółowe informacje na temat Administratora oraz zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych są do uzyskania w Polityce Prywatności www.agrosimex.pl

Klauzule dobrowolnych zgód:

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji marketingowych od Agrosimex sp. z o.o. zaznacz odpowiednią zgodę – dzięki temu nic Cię nie ominie. Zawsze zgodę możesz wycofać. Zawsze zgodę możesz wycofać, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. TAK NIE
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach dodatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na mój email oraz poprzez przesyłanie wiadomości SMS/MMS na numer mojego telefonu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach dodatkowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. mojego numeru telefonu (połączenia głosowe).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach podmiotów powiązanych osobowo z Agrosimex Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na mój email oraz poprzez przesyłanie wiadomości SMS/MMS na numer mojego telefonu. Lista podmiotów powiązanych osobowo z Agrosimex Sp. z o. o. jest dostępna również na stronie www.agrosimex.pl w zakładce Polityka Prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach podmiotów powiązanych osobowo z Agrosimex Sp. z o. o., za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. mojego numeru telefonu (połączenia głosowe). Lista podmiotów powiązanych osobowo z Agrosimex Sp. z o. o. jest dostępna również na stronie www.agrosimex.pl w zakładce Polityka Prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach partnerów biznesowych Agrosimex sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na mój email oraz poprzez przesyłanie wiadomości SMS/MMS na numer mojego telefonu. Lista partnerów biznesowych Agrosimex Sp. z o.o. jest dostępna również na stronie www.agrosimex.pl
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex sp. z o.o. informacji marketingowych, w tym o najnowszych promocjach, ofertach i usługach partnerów biznesowych Agrosimex sp. z o.o. za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. mojego numeru telefonu (połączenia głosowe). Lista partnerów biznesowych Agrosimex Sp. z o. o. jest dostępna również na stronie www.agrosimex.pl

W związku z wyrażeniem, którejś z powyższych zgód na kanał komunikacji, Agrosimex sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu prowadzenia działań marketingowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o celach przetwarzania i prawach osób, których dane dotyczą dostępne jest na stronie: www.info-karta.pl w polityce prywatności.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Agrosimex sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43 (05-320 Błędów).
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektorochornydanych@agrosimex.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administrtora.
 3. Dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub pozostałych produktów i usług podmiotów powiązanych osobowo z Agrosimex Sp. z o.o. i/lub partnerów biznesowych Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO) — dane przechowywane będą do czasu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody. Sprzeciw na przetwarzanie danych w celach marketingowych zawsze zostanie uwzględniony.
 4. W powyższych celach możliwe jest automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do preferencji osoby, której dane dotyczą i potrzeb (profilowanie) — w tym celu możemy wykorzystać dane osobowe wynikające z historii kontaktów z Administratorem danych, w tym zakupionych produktów i usług. Jeżeli Administrator będzie kontaktować się z Użytkownikiem z wykorzystaniem kanału elektronicznego lub telefonicznego uzyska uprzednią zgodę, którą zawsze można wycofać.
 5. Każdej osobie, której dane dotyczą, w granicach przewidzianych przez RODO przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych. W przypadku, w którym podstawą prawną przetwarzania byłaby zgoda istnieje możliwość jej wycofania w każdym czasie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne jest w art. 12-23 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji o możliwości i sposobach złożenia skargi dostępnych jest na stronie internetowej organu nadzorczego: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze); podmiotom powiązanym osobowo z Agrosimex Sp. z o.o., podmiotom świadczącym usługi IT; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, firmom reklamowym, w tym organizującym konkursy oraz organom państwowym, w tym instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Policji.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania.
 9. W procesie działań marketingowych nie zapadają decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym z uwzględnieniem profilowania, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływałyby na osobę, której dane dotyczą.
 10. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym można zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Rejestruj

Informacje o usłudze Info-Karta

Komunikaty sadownicze w Twojej komórce

Info-Karta

Czym jest Info-Karta

Info-Karta to komunikaty sadownicze wysyłane w formie skróconej przez SMS i pełnowymiarowej przez e-mail

Rozsyłane komunikaty zawierają powiadomienia o zagrożeniach chorobami, szkodnikami, zalecenia nawozowe i ostrzeżenia o ekstremalnych warunkach pogodowych.

   

Gwarancja

Info-Karta to system sprawdzony przez tysiące użytkowników w całej Polsce

W oparciu o dane pogodowe oraz obserwacje, zespół doradców sadowniczych przygotowuje dla Państwa najbardziej aktualne i rzetelne informacje o występujących zagrożeniach oraz zalecenia ochrony i nawożenia upraw sadowniczych.

Info-Karta

Co zawierają komunikaty Info-Karty?

Info-Karta informuje o:

 Infekcjach

 Wysiewach zarodników

 Zagrożeniach przez szkodniki

 Ryzyku wystąpienia przymrozków

Proponujemy:

 Najbardziej odpowiednie w danym momencie preparaty

 Zalecenia nawożeniowe

 Zalecenia przerzedania chemicznego

Jak skorzystać z usługi Info-Karta

1. Sklep internetowy - https://agrosimex.pl/info-karta

2. Sklepy Agrosimex - https://agrosimex.pl/i/adresy-sklepow

3. Call Center pod numerem telefonu 48 66 80 840

4. Dobre sklepy ogrodnicze na terenie Polski


Zapraszamy do kontaktu

Obsługiwane uprawy

W oparciu o dane pogodowe oraz obserwacje, zespół doradców sadowniczych przygotowuje dla Państwa najbardziej aktualne i rzetelne informacje o występujących zagrożeniach oraz zalecenia ochrony i nawożenia upraw sadowniczych

Info-Karta

Lista stacji pogodowych

Wybierz stację najbliżej Twojego sadu, aby komunikaty były jak najbardziej dopasowane do warunków panujących w Twoim regionie.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

 

Agrosimex Sp. z o.o.

Goliany 43

05-620 Błędów


Tel. (48)668–08–40

E-mail: callcenter@agrosimex.com.pl

Kontakt do IOD

Agrosimex Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych

Maciej Kaczmarski
e-mail: iod@agrosimex.com.pl

 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Info-Karty

 • Kiedy moja Info-Karta zostanie aktywowana?

  Info-Karta zostaje aktywowana do 48 godzin od momentu otrzymania przez nas Twoich danych.

 • Dlaczego po upływie kilku dni nie dostałem żadnego komunikatu? Dlaczego nie dostałem dziś żadnego komunikatu?

  Częstotliwość wysyłania komunikatów jest uzależniona od występowania zagrożeń. Jeżeli żadna wiadomość nie dotarła, oznacza to, że nie ma aktualnie żadnych zagrożeń ani zaleceń.

 • Jak zmienić nr telefonu/stację meteo?

  Wystarczy zadzwonić pod numer (48) 668 08 40 i podać konsultantowi nowe dane.

 • Minęło 48 godzin od aktywacji Info-Karty, komunikaty zostały wydane, a mimo to nadal nie otrzymuję komunikatów.

  Sprawdź czy Twój telefon ma aktywną usługę odbierania SMS-ów oraz nie występują problemy w Twojej skrzynce e-mail (np. wiadomości trafiają do SPAMU lub konto jest przepełnione). Jeśli problem nie zostanie przez Ciebie rozwiązany skontaktuj się z naszym konsultantem pod nr. tel (48) 668 08 40.